Denne privatlivspolitik (herefter benævnt ”Denne politik”) beskriver, hvordan Game Lounge Limited håndterer oplysninger og personlige data, som du har givet os, og som gør det muligt for os at forvalte det forhold, du har til os, på en effektiv måde.

Denne politik gælder for vores hjemmesider, apps, produkter og/eller tjenester, som linker til denne politik, eller som ikke har en separat politik (herefter benævnt som vores tjenester). Denne privatlivspolitik har til formål at give dig en bedre forståelse for de data, vi indsamler, grunden til at vi indsamler disse data, hvordan vi behandler disse data, hvem vi deler de nævnte data med, samt andre relevante ting som har med privatliv og sikkerhed at gøre.

Alle de personlige data, du sender til os, eller som vi allerede har, bliver behandlet på samme måde, som det er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Alle data bliver sendt via Game Lounges hjemmeside (“hjemmesiden”) eller på andre måder, som Game Lounge fra tid til anden gør brug af.

Ved at læse denne Privatlivspolitik forstår og accepterer du, at dine personlige data kan blive behandlet, som det fremgår af denne politik. Hvis du ikke er enig i betingelserne i denne Privatlivspolitik, skal du ikke benytte hjemmesiden eller på anden måde sende dine personlige data til os.

Alle henvisninger til “Game Lounge”, “Os”, “Vi” eller “Vores” i denne politik, refererer til datakontrollanten, det vil sige Game Lounge Limited, en maltesisk virksomhed med registreringsnummer C 53144 som har adresse på Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta , som ejer hjemmesiden casino24.dk

Enhver behandling af personlige data, der udføres af Game Lounge, som forudset i denne Privatlivspolitik, skal foregå i overensstemmelse med:

– Den maltesiske databeskyttelseslov (herefter benævnt som “DPA” – kapitel 586 i Laws of Malta) og enhver anden støttelovgivning under DPA, som løbende reguleres, samt

– Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. April 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EC (generel forordning om databeskyttelse) (herefter benævnt som “Forordningen” eller “GDPR”).

DPA og GDPR bliver herefter samlet benævnt som ”Databeskyttelseslove”.

Game Lounge afgør måderne til og formålene med behandlingen af personlige data, og derfor fungerer ”datakontrollanten” ud fra betingelserne i de gældende databeskyttelseslove.

DEFINITIONER

Datakontrollant

”Datakontrollanten” er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, bureau eller anden organisation, som alene eller i fællesskab med andre, afgør metoderne til og formålene med behandlingen af personlige data, hvorimod formålene og metoderne i forbindelse med behandling afgøres af Unionen eller lovgivningen i medlemslandet, kontrollanten eller de specifikke kriterier for at udnævne en sådan, kan være påkrævet af Unionen eller et medlemslands lovgivning.

Game Lounge lagrer dine personlige data digitalt på en krypteret harddisk.

PERSONLIG DATABESKYTTELSE

Personlige data, som vi lagrer, beskyttes via branchens bedste sikkerhedsprocesser og systemer. Vores forpligtelse til at beskytte personlige data er ikke udelukkende via kvalitet og høje standarder, men også via den bedste og mest effektive overholdelse af loven. Vi er forpligtede til kun at behandle personlige data, hvis en sådan behandling er baseret på en uforfalsket og legitim årsag til at gøre dette med afsæt i en af de lovmæssige årsager, som fastlægges i GDPR. behandles, og sikre os, at en sådan behandling ikke er urimelig i forhold til dig eller dine interesser.

Hvis og når vi beslutter os for at behandle dine personlige data på baggrund af en juridisk interesse, vil vi informere dig herom, så du ved, hvilke juridiske interesser der er tale om, og så du kan stille spørgsmål og/eller gøre de indvendinger, du måtte have i forbindelse med en sådan behandling. Det er vigtigt at bemærke, at Game Lounge ikke er forpligtet til at stoppe behandlingen, hvis årsagen til at behandle dem tilsidesætter din ret til at gøre indvendinger.

BEHANDLING BASERET PÅ DIT SAMTYKKE

Samtykke er ikke den eneste grund til, at vi kan være eller er forpligtede til at stole på behandlingen af dine personlige data. Vi behandler udelukkende personlige data på baggrund af dit samtykke, når vi ikke har andre muligheder, eller vælger ikke at stole på en yderligere juridisk årsag (såsom overholdelse af en juridisk forpligtelse eller en legitim interesse). Når vi behandler dine personlige data på baggrund af dit samtykke, har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage på samme måde, som du tidligere selv har afgivet det. Hvis du vil benytte din ret til at trække dit samtykke tilbage, vil vi herefter afgøre, om vi er i stand til (eller forpligtet til) at behandle dine personlige data på en anden juridisk baggrund end samtykket. Hvis dette er tilfældet, vil vi give dig besked herom. En tilbagetrækning af dit samtykke afbryder ikke en igangværende behandlingsproces, som blev iværksat, inden du valgte at trække dit samtykke tilbage.

BEHANDLING BASERET PÅ SAMTYKKE

For at undgå enhver tvivl, vil vi gerne understrege, at i de få tilfælde, hvor vi ikke kan eller vælger ikke at stole på en anden juridisk årsag (for eksempel vores juridiske interesser), behandler vi dine personlige data på baggrund af dit samtykke.

I de tilfælde, hvor vi behandler på baggrund af dit samtykke ( som vi aldrig forudsætter, men som vi indhenter fra dig på en tydelig og tilkendegivende måde) KAN DU TIL ENHVER TID TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE, og dette kan ske på samme måde, som du afgav dit samtykke til os.

Hvis du ønsker at benytte dig af din ret til, til enhver tid at trække dit samtykke tilbage (ved at skrive til os på en fysisk adresse eller på e-mailadressen herunder), tager vi stilling til, om vi på dette tidspunkt har en juridisk årsag til at behandle dine personlige data (for eksempel på grund af en juridisk forpligtelse, som vi skal overholde), hvor vi er juridisk bemyndigede (eller endda forpligtede) til at behandle dine personlige data, uden at vi behøver dit samtykke, og i sådanne tilfælde vil vi informere dig herom.

Når vi beder om sådanne personlige data, kan du også afvise, men i tilfælde af at du afviser at levere de nødvendige data til os, som vi kræver for at levere de forespurgte tjenester, kan vi se os nødsaget til ikke at levere disse tjenester (særligt hvis samtykke er den eneste juridiske årsag, som er tilgængelig for os).

For at tydeliggøre, samtykke er ikke den eneste årsag, der giver os lov til at behandle dine personlige data . I det forudgående afsnit herover beskrev vi de forskellige årsager til, at vi er afhængige af at behandle dine personlige data til specifikke formål.

COOKIES

Når du besøger vores side, indsamler vi forskellige kategorier af personlige data via brug af cookies og tilsvarende teknologier.

For mere detaljerede oplysninger, herunder hvad cookies er, og hvordan og hvorfor vi behandler disse data på denne måde (herunder forskellen på væsentlige cookies og ikke-væsentlige cookies) læs vores detaljerede Cookiepolitik.

ANDRE FORMÅL

Vi kan blive bedt om at anvende og indhente personlige data i forbindelse med: tabsforebyggelse, beskyttelse af vores rettigheder, privatliv, sikkerhed, formue, eller andre personer i overensstemmelse med vores juridiske interesser.

DATAOPBEVARING

Vi opbevarer data i begrænsede perioder, når de skal opbevares i forbindelse med legitime forretnings- og eller juridiske formål. Vi forsøger at sikre, at vores tjenester beskytter oplysninger mod sletning på grund af fejl eller uheld. Derfor kan der være forsinkelser mellem, at du sletter noget, og hvornår kopierne bliver slettet fra vores aktive systemer og backup-systemer. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på denne side.

AUTORISERET OFFENTLIGGØRELSE AF PERSONLIGE DATA TIL TREDJEPARTER

Uden sammenhæng med andet i denne Privatlivspolitik kan dine personlige data blive delt med autoriserede tredjeparter, som opholder sig uden for EU/EØS, hvor sådanne offentliggørelser er tilladt eller påkrævet som følge af databeskyttelseslove og/eller anden gældende lovgivning. Disse autoriserede tredjeparter kan omfatte, men er ikke begrænset til enheder under Game Lounge, andre tredjeparter eller organisationer såsom retshåndhævende myndigheder, samarbejdende revisorer og revisionsvirksomheder, kontrolinstanser og leverandører af digital markedsføring. Vi kan også dele sådanne personlige data med organisationer, som har introduceret dig til os, tredjeparter som du har bedt os eller givet os tilladelse til at dele dine personlige data med, eller andre tredjeparter som vi nødvendigvis må dele dine personlige data med, så vi kan levere de produkter og/eller tjenester, som du har bedt om. De personlige data, som vi deler, afhænger af de(t) produkt(er) og eller tjeneste(r), som du vælger at benytte.

Når sådanne personlige data leveres uden for EØS – det europæiske økonomiske samarbejdsområde, sikrer vi, at alle de nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Vi kan også videregive personlige data til andre virksomheder inden for samarbejdsvirksomheder eller datterselskaber og virksomhedspartnere, eller efterfølgende ejere af vores virksomhed. Måden hvorpå sådan dataoverførsel ud af EØS foregår, beskrives nærmere herunder. Dine personlige data bliver aldrig delt med tredjeparter til markedsføringsformål (medmindre du har givet samtykke hertil).

DELING AF PERSONLIGE DATA MED ANDRE TYPER MODTAGERE

Relevante data kan også blive videregivet eller delt, når det er passende (og i alle tilfælde i overensstemmelse med databeskyttelseslove), til/med medlemmer eller ansatte hos Game Lounge, til/med andre enheder inden for Game Lounge (for eksempel for at overholde juridiske forpligtelser) og/eller til/med samarbejdsenheder og/eller underleverandører indenfor den europæiske union, hvis det er relevant i forhold til de formål, der fremgår af denne Privatlivspolitik (herunder til/med vores leverandører af tjenester, som faciliterer funktionaliteten af denne hjemmeside og/eller de tjenester, du efterspørger). Vi deler udelukkende personlige oplysninger for at levere de tjenester, du har efterspurgt hos os eller af andre retsmæssige årsager (herunder autoriseret offentliggørelser, som ikke kræver dit samtykke).

Enhver offentliggørelse i den retning udføres i overensstemmelse med databeskyttelseslove (for eksempel er alle vores behandlere kontraktligt forpligtede af de krav, som fremgår af databeskyttelseslovene, herunder en streng forpligtelse til at opbevare alle oplysninger, de modtager, fortroligt, og til at sikre at deres medarbejdere/personale også er bundet af de samme forpligtelser). De omtalte tjenesteleverandører (vores behandlere) er også bundet af en række forpligtelser (særligt dem, der fremgår af artikel 28 i GDPR).

Dine personlige data bliver aldrig delt med tredjeparter til markedsføringsformål (medmindre du har givet samtykke hertil) .

INTERNETKOMMUNIKATION

Du skal være opmærksom på, at oplysninger, der bliver sendt via internettet, kan blive sendt på tværs af internationale grænser, selv om afsender og modtager af oplysningerne befinder sig i samme land. Vi kan ikke holdes ansvarlig for noget, der bliver gjort eller udeladelser fra din eller en hvilken som helst tredjeparts side i forbindelse med personlige data, inden vi modtager dem, herunder men ikke begrænset til, overførsel af personlige data fra dig til os via et land, som har et lavere niveau af databeskyttelse, end den vi har i den europæiske union, heller ikke via teknologiske hjælpemidler af nogen art (for eksempel WhatsApp, Skype, Dropbox osv.).

Desuden påtager vi os på ingen måde ansvaret eller erstatningspligten for dine datas sikkerhed, mens de bliver sendt via internettet, medmindre vores ansvar udtrykkeligt stammer fra lovgivning, der gælder på Malta.

RIGTIGHEDEN AF PERSONLIGE DATA

Alle rimelige foranstaltninger er taget for at opbevare alle de personlige data om dig, som vi har, så korrekte som muligt. Du kan til enhver tid kontrollere, hvilke oplysninger vi har om dig, ved at kontakte os som beskrevet herunder. Hvis du finder uoverensstemmelser, retter vi dem, og hvor det er påkrævet, sletter vi dem også hvis nødvendigt. Du kan herunder se en detaljeret oversigt over dine juridiske rettigheder, når det kommer til gældende databeskyttelseslov.

LINKS TIL TREDJEPARTS HJEMMESIDER

Links, som vi leverer, til tredjeparts hjemmesider er tydeligt markerede, og vi er på ingen måde ansvarlige for (eller kan anses for på nogen måde at have godkendt) indholdet på sådanne hjemmesider (herunder gældende privatlivspolitikker eller databehandlinger af nogen art). Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse tredjeparters cookiepolitik.

OVERFØRSEL AF DATA UDEN FOR EØS

Dine personlige data bliver kun overført til lande uden for EØS eller ethvert andet ikke-EØS-land, som af Europa-Kommissionen anses for at kunne tilbyde et tilsvarende beskyttelsesniveau (også kaldet “ lande på den hvide liste” – som kan ses her https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en under følgende omstændigheder: Når du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til at gøre det; når det er nødvendigt at udstede eller eksekvere en aftale mellem dig og Game Lounge; eller for at overholde forskellige juridiske forpligtelser eller krav.

I tilfælde af at personlige data overføres uden for EØS, af Game Lounge eller en af Game Lounges forretningspartnere, sørger vi for at implementere alle sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ydes den samme beskyttelse, og at de samme standarder gælder, som hvis det var inden for EØS. Du har ret til at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger, hvilket du kan få ved at kontakte os på nedenstående adresse.

Kontrakter, som indeholder almindelige EU-kontraktklausuler (EU standard-klausuler) anvendes, hvilket forpligter modtageren af de personlige data til at anvende de samme standarder, som de ville skulle inden for EØS. Skulle sådanne data blive overført til USA, og den enhed, der modtager oplysninger, er registreret hos Privacy Shield (et rammesamarbejde som sikrer beskyttelse af personlige data), forudsættes det, at der er det samme beskyttelsesniveau, som kræves af EU-kommissionen.

DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Game Lounge forpligter sig til at hjælpe dig på den bedst mulige måde, hvis du vælger at benytte dig af dine rettigheder i henhold til dine personlige data. I visse tilfælde kan vi være nødt til at få bekræftet din identitet, inden vi accepterer din forespørgsel om at benytte de relevante rettigheder.

Ret til adgang

Du har ret til at spørge os, om vi behandler personlige data om dig, og hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til disse personlige data samt følgende oplysninger:

– Hvilke personlige data vi har,

– Hvorfor vi behandler dem,

– Hvordan vi offentliggør dem,

– Hvor længe vi opbevarer dem (hvis det er muligt),

– Hvorvidt vi sender dem udenlands, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi tager for at beskytte dem,

– Hvilke rettigheder du har,

– Hvordan du kan klage,

– Hvor vi har fået disse personlige data fra – om vi har gennemført automatiserede beslutninger (herunder profilering) samt relaterede oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at bede os om at rette urigtige og/eller ufuldstændige personlige data omkring dig.

Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)

Du har ret til at bede os om at slette dine personlige data, og vi skal gøre dette uden yderligere forsinkelse, men kun når:

– De personlige data ikke længere tjener det formål, hvortil de blev indsamlet, eller

– Du har trukket dit samtykke tilbage (i de tilfælde hvor vi har behandlet på baggrund af dit samtykke), og vi ikke har en juridisk årsag til at behandle dine personlige data, eller

– Du har brugt din ret til at gøre indsigelse (som forklaret nedenfor); eller

– Dine personlige data er blevet behandlet uretmæssigt, eller

– Vi er juridisk forpligtede, eller

– Der er særlige omstændigheder i forbindelse med visse børnerettigheder.

I ethvert tilfælde er vi ikke juridisk forpligtet til at opfylde dit ønske om sletning af dine personlige data, hvis de er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er blevet pålagt.

Retten til at begrænse behandling

Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data. Du kan dog kun benytte denne rettighed, hvis:

– Nøjagtigheden af dine personlige data kan bestrides (se retten til rettelse herover) i en periode, som gør det muligt for os at få bekræftet nøjagtigheden af dine personlige data, eller

– Behandlingen sker uretmæssigt, og du modsætter dig sletningen af dine personlige data, eller

– Vi ikke længere behøver dine personlige data til det formål, de blev indsamlet, men du skal bruge de personlige data for at fastslå, udføre eller forsvare juridiske krav, eller

– Du benyttede dig af din ret til at gøre indvendinger, og vores berettigede årsager til at tilsidesætte din indvendig er under behandling.

Har du benyttet dig af denne ret, kan vi kun behandle dine personlige data:

– Når du har givet dit samtykke, eller

– Til at fastslå, udføre eller forsvare juridiske krav, eller

– Til at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller

– På grund af vigtig offentlig interesse.

Ret til dataoverførsel

Du har ret til at bede os, om at give dig de personlige data, som du tidligere har sendt til os. Vi skal give dig disse oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt format, der kan maskinlæses (hvis det er teknisk muligt). Vi kan også sende disse data direkte til en anden datakontrollant, hvis dette ikke direkte påvirker andres frihed eller rettigheder. Du kan dog kun benytte denne rettighed, hvis:

– Behandlingen er baseret på dit samtykke eller i overensstemmelse med en kontrakt indgået med dig, og

– Behandlingen kan gennemføres automatisk.

Retten til at trække samtykke tilbage

For mere detaljerede oplysninger om denne rettighed, se afsnittet om “BEHANDLING BASERET PÅ DIT SAMTYKKE” herover.

Retten til at gøre indvendinger mod behandling

I visse tilfælde har du ret til at gøre indvendinger mod, at dine personlige data behandles. Når vi udelukkende behandler dine personlige data på baggrund af en af følgende årsager:

– Behandlingen er nødvendig for at udføre en handling af offentlig interesse, eller

– Når behandlingen er nødvendig af hensyn til juridiske interesser, som er pålagt os eller en tredjepart.

Behandlingen ophører kun, når datakontrollanten ikke har leveret overbevisende og juridiske årsager, som tilsidesætter de indvendinger, du har rejst i et sådan spørgsmål, som kræver at behandlingen fortsætter.

Når dine data bliver behandlet til direkte markedsføringsformål, har du ret til, til enhver tid at gøre indvendinger mod behandlingen af dine personlige data.

I alle andre tilfælde, udover de her over nævnte, opretholdes denne rettighed ikke.

Retten til at indgive en klage

Som genstand for data har du til enhver tid ret til at indgive en klage til en hvilken som helst databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, at Game Lounge har overtrådt dine rettigheder. Informations- og databeskyttelseskommissæren er den kompetente tilsynsmyndighed (IDPC) i Malta.

Uanset denne ret, beder vi dig om at forsøge at løse et eventuelt problem, du måtte have med os, inden du indgiver en klage til IDPC.

Det er vigtigt at bemærke, at til trods for sådanne rettigheder, kan Game Lounge stadig afvise en sådan forespørgsel, hvis vi på rimelig vis kan retfærdiggøre sådan en beslutning. En sådan afvisning forhindrer dig ikke i at indgive en klage til en relevant databeskyttelsesmyndighed.

VIRKSOMHEDSINFORMATION

Hvis du har nogen spørgsmål/kommentarer omkring privatliv, eller du gerne vil benytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os her.

Dine valgte casinoer vil blive fjernet

Er du sikker?